Compliance, integrita a systém oznamovateľov

Dodržiavanie právnych predpisov, vnútorných zásad spoločnosti, etických princípov a vlastných hodnôt na ochranu spoločnosti a jej značiek je v súlade so skupinou Volkswagen.

Spoločnosť môže byť udržateľne úspešná iba vtedy, ak koná bezúhonne, dodržiava zákonné ustanovenia na celom svete a dodržiava svoje dobrovoľné osobné záväzky a etické princípy. Dodržiavanie pravidiel musí byť samozrejmosťou pre všetkých zamestnancov v skupine.

Kódex správania pre celú skupinu je základom pre všetky rozhodnutia prijaté v spoločnosti a poskytuje usmernenie pre etické správanie. Ďalšie publikácie koncernu Volkswagen poskytujú ďalšie podrobné informácie a rady.

 

Etický kódex

Zásady správania (Code of Conduct) je spoločný súbor usmernení pre všetkých zamestnancov koncernu Volkswagen a Holdingu Porsche Salzburg a ich dcérskych spoločnosti na celom svete. Pomáha pri dodržiavaní existujúcich pravidiel v spoločnosti a ponúkať zamestnancom orientáciu, pomoc a poradenstvo pri ich každodenných úlohách a rozhodnutiach. Dôraz je kladený na zodpovednosť každého jednotlivého zamestnanca za dodržiavanie pravidiel etického správania.

Zásady správania skupiny Porsche Holding

 

Code of Conduct for Business Partners

Zásady správania obchodných partnerov sumarizuje očakávania kladené na obchodných partnerov koncernu Volkswagen a Holdingu Porsche Salzburg a ich dcérskych spoločnosti na celom svete.

Zásady správania obchodných partnerov na stiahnutie →

 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. V nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov kamerových systémom na prevádzkach Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Systém oznamovania podnetov

1. NÁŠ SYSTÉM OZNAMOVANIA PODNETOV

Dodržiavanie zákonných predpisov a interných pravidiel má v našej spoločnosti   Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. najvyššiu prioritu. Úspech našej spoločnosti je založený na integrite a Compliance - dodržiavaní predpisov. Na splnenie tohto štandardu je dôležité dozvedieť sa o možnom pochybení zamestnancov alebo dodávateľov a zastaviť ho. Preto sme poverili Centrálnu kanceláriu pre objasnenie podnetov (Central Investigation Office) prevádzkovať nezávislý, nestranný a dôverný systém oznamovania podnetov v našom mene, s ktorou úzko spolupracujeme.

Kvalifikovaní a skúsení kolegovia z Centrálnej kancelárie pre objasnenie podnetov dôkladne preskúmajú každé oznámenie a systematicky ho monitorujú.

 

Kľúčovým pilierom nášho systému oznamovania podnetov je zásada procesnej spravodlivosti. Zaručuje tiež najvyššiu možnú ochranu oznamovateľov, dotknutých osôb a zamestnancov, ktorí prispievajú k preverovaniu nahlásených pochybení.

 

To zahŕňa aj poskytovanie príležitostí na anonymné oznamovanie a komunikáciu. Uisťujeme Vás, že nepodnikáme žiadne kroky na identifikáciu anonymných oznamovateľov, ktorí nezneužívajú náš systém oznamovania podnetov.

 

Odvetné opatrenia voči oznamovateľom a ostatným osobám, ktoré prispievajú k preverovaniu oznámení spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nebudú tolerované. Osoby, ktorých sa to týka, sa považujú za nevinné, kým sa nepotvrdí porušenie. Preverovanie oznámení bude prebiehať s maximálnou dôvernosťou. Informácie budú spracované v rámci spravodlivého, rýchleho a chráneného procesu.

 

Ako spracujeme váš podnet?

Kvalifikovaní a skúsení kolegovia z Centrálnej kancelárie pre objasnenie podnetov dôkladne preveria každé nahlásenie potenciálneho pochybenia zamestnanca koncernu Volkswagen a systematicky ho monitorujú. Najprv dostanete potvrdenie o prijatí. Centrálna kancelária pre objasnenie podnetov potom Vaše oznámenie posúdi. To zahŕňa zhromažďovanie faktov najmä od oznamovateľa. Iba ak toto počiatočné prešetrenie ukáže dôvody na podozrenie z porušenia, začne preverovanie špecializovaným preverovacím útvarom. Následne výsledky prešetrenia posúdi Centrálna kancelária pre objasnenie podnetov a odporučí vhodné opatrenia. Informácie o stave* a výsledku konania vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

* Čas spracovania sa líši v závislosti od predmetu procesu

 

Prípadné porušenia Kódexu správania pre obchodných partnerov, vrátane vážnych rizík a porušovania ľudských práv a predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zo strany priamych a nepriamych dodávateľov možno tiež nahlásiť Centrálnej kancelárii pre objasnenie podnetov – ako aj hlásenia vyžadujúce si inak okamžité opatrenia. Centrálna kancelária pre objasnenie podnetov bude informovať príslušné útvary, ktoré záležitosť náležite spracujú. To zahŕňa najmä prijatie potrebných opatrení na minimalizáciu alebo ukončenie porušovania a/alebo rizík.

 

Bližšie informácie o procesných princípov nášho Systému na ochranu oznamovateľov môžete nájsť na: https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf

 

2. MÁTE NEJAKÉ OBAVY ALEBO SPÄTNÚ VÄZBU TÝKAJÚCU SA PRODUKTU ALEBO SLUŽBY SPOLOČNOSTI PORSCHE INTER AUTO SLOVAKIA, SPOL. S R.O.?

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa produktov (napr. Vášho nového alebo ojazdeného vozidla), spätnú väzbu alebo sťažnosti týkajúce sa služieb poskytovaných spoločnosťou Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., alebo našimi obchodnými partnermi (napr. dielne), obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného emailu: pinfo@porsche.sk.

 

Prosíme vás o pochopenie toho, že systém oznamovateľov bohužiaľ nemôže spracovať sťažnosti zákazníkov.

 

3. PODANIE PODNETU DO NÁŠHO SYSTÉMU OZNAMOVANIA PODNETOV

Systém oznamovania podnetov ponúka rôzne kanály na nahlasovanie potenciálnych pochybení zamestnancov, ktoré umožňujú rýchle preskúmanie a reakciu našej spoločnosti v prípade potreby. 

 

Tým však nie je dotknuté zákonné právo kontaktovať určené orgány (napríklad orgány činné v trestnom konaní), ako je opísané nižšie.

 

Náš systém oznamovateľov v skratke 

  •  
  • Hotline (horúca linka) 24/7

Podnet môžete podať 365 dní v roku 24 hodín denne na bezplatnom čísle:         +421(0)800-002576.

Ak Váš poskytovateľ telekomunikačnej služby nepodporuje bezplatné volanie, môžete zavolať na toto spoplatnené číslo: +421(0)2-33325602.

 

  • Online oznamovací kanál

Máte možnosť použiť webovú komunikačnú platformu – BKMS systém https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=slo na kontaktovanie Centrálnej kancelárie pre objasnenie podnetov aj v slovenskom jazyku. Tento systém je dôverný a technicky zabezpečený.

 

  • Email

V prípade, že Váš preferovaný jazyk nie je ponúkaný v tomto online oznamovacom kanáli, na odoslanie podnetu môžete použiť ľubovoľný jazyk - na Centrálnu kanceláriu pre objasnenie podnetov sa môžete obrátiť v akomkoľvek jazyku prostredníctvom emailu io@volkswagen.de alebo pošty

 

  • Poštová adresa

Central Investigation Office 

Box 1717 

38436 Wolfsburg

Germany

 

  • Osobne

Centrálna kancelária pre objasnenie podnetov

Porschestraße 1

38440 Wolfsburg (v centre mesta)

Nemecko

* Prosím, schôdzku si dohodnite vopred emailom na io@volkswagen.de

 

  • Ombudsmani

Koncern Volkswagen vymenoval externých advokátov, ktorí budú pôsobiť ako ombudsmani. Radia o systéme oznamovania podnetov alebo zabezpečujú, aby sa podnety od oznamovateľov v prípade potreby anonymne zasielali Centrálnej kancelárii pre objasnenie podnetov.

Ak sa chcete skontaktovať s ombudsmanom, jeho kontaktné údaje nájdete tu: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

 

 

4. MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Otázky týkajúce sa systému oznamovania podnetov v spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., je možné adresovať Centrálnej kancelárii pre objasnenie podnetov.

 

Ak ste boli vypočúvaný v rámci procesu vyšetrovania, máte možnosť poskytnúť ombudsmanovi, ako nezávislému orgánu, spätnú väzbu .

 

Okrem toho, náš lokálny Compliance Officer - určená zodpovedná osoba môže byť tiež kontaktovaný pre všetky záležitosti týkajúce sa systému oznamovania podnetov, a to prostredníctvom emailu compliance@porsche.sk.

 

5. EXTERNÝ OZNAMOVACÍ KANÁL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na území Slovenskej republiky máme k dispozícii Úrad na ochranu oznamovateľov.

 

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vznikol za účelom poskytovania poradenstva a pomoci tým, ktorí ohlásia nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem. Ide najmä o trestné činy, priestupky a delikty, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť a presahujú záujem jednotlivca. 

 

Úrad sústreďuje svoje kapacity najmä na odhaľovanie korupčných praktík.

Hlavná misia Úradu spočíva v ochrane oznamovateľov tzv. whistleblowerov.

Úrad prijíma podnety ako externý kanál oznamovania podnetov. Externý kanál oznamovania podnetov je: https://www.oznamovatelia.sk/formular/