Cookies

Oblasť použitia

Tieto Pravidlá používania cookies sú doplnkom všeobecného súhlasu so spracovaním údajov udeleného našej stránke a opisujú spôsob, rozsah, účely, právny základ a možnosti odvolania súhlasu so spracovaním údajov v rámci cookies. Okrem toho uvádzajú všetky ďalšie informácie o všeobecnom súhlase so spracovaním údajov pre našu stránku. Stav k 25. 5. 2018

 

Čo sú cookies?

Aby sme vám mohli ponúkať rozsiahly balíček funkcií, urobiť používanie komfortnejším a optimalizovať svoje ponuky, používame takzvané „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré sa prostredníctvom vášho internetového prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia.

 

Kategórie cookies

Cookies používame na rôzne účely a s rôznymi funkciami. Rozlišujeme pritom, či sú cookies technicky nevyhnutné (technická nevyhnutnosť), na ako dlho sa ukladajú a dokedy sa používajú (dĺžka uloženia), či sú používané samotnou našou stránkou, alebo treťou osobou, a ktorým poskytovateľom týchto cookies boli vytvorené (poskytovateľ cookies).

Technická nevyhnutnosť
Technicky nevyhnutné cookies: Určité cookies používame, pretože nevyhnutné na to, aby naša stránka a jej funkcie mohli riadne fungovať. Tieto cookies sa využívajú automaticky pri otvorení našej stránky alebo pri aktivácii niektorej z jej funkcií. Inak je to len vtedy, keď ste v nastaveniach svojho prehliadača zakázali používanie cookies.

Cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné: Cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, sa na rozdiel od toho používajú napr. na zlepšovanie používateľského komfortu a poskytovaných služieb našej stránky alebo na ukladanie určitých nastavení, ktoré ste urobili. Okrem toho používame cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, na sprostredkovanie informácií o frekvencii návštev určitých častí našej stránky tak, aby sme jej obsah mohli cielenejšie prispôsobovať vašim potrebám. Neukladáme žiadne cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, bez toho, aby ste kliknutím potvrdili príslušné pole, ktoré nás informuje o tom, že beriete na vedomie naše pravidlá používania cookies a chcete pokračovať v používaní našej webovej stránky.

Dĺžka uloženia
Dočasné cookies: Väčšina cookies je potrebná len počas vášho aktuálneho používania služieb alebo vašej návštevy a hneď potom, ako našu stránku opustíte alebo sa ukončí vaše aktuálne používanie služby, sa opäť zmaže, resp. stratí platnosť (takzvané „dočasné cookies“). Dočasné cookies sa používajú určitým spôsobom na to, aby počas vašej návštevy uchovávali konkrétne informácie, ako je napr. prihlásenie používateľa stránky.

Trvalé cookies: Na dlhšie obdobie sa cookies ukladajú len ojedinele, a to napríklad pri opätovnom otvorení našej stránky, aby sme vás mohli neskôr znova rozpoznať a aby sa vám mohli znova zobraziť uložené nastavenia. Vďaka tomu môžete mať napríklad rýchlejší alebo pohodlnejší prístup k našej stránke alebo nemusíte znova urobiť určité nastavenia, ako je napríklad vami zvolený jazyk. Ak navštívite stránku alebo doménu, ktorá používa cookies, trvalé cookies sa po skončení preddefinovaného obdobia automaticky zmažú.

Bezpečnostné cookies: Tieto cookies slúžia na vzájomnú komunikáciu rôznych interných serverov Porsche. Používajú sa na začiatku interakcie používateľa a po jej ukončení sa opäť zmažú. Bezpečnostné cookies uchovávajú počas interakcie jednoznačné identifikačné číslo, ktoré však v žiadnom prípade neumožňuje spätné sledovanie zákazníka alebo používateľa.

Poskytovatelia cookies

Cookies tretích poskytovateľov: Takzvané „cookies tretích poskytovateľov“ sú používané inými miestami alebo stránkami, napr. poskytovateľmi nástrojov na analýzu webu. Bližšie informácie o nástrojoch na analýzu webu a meraní vzdialeností nájdete v ďalšej časti týchto pravidiel. Tretí poskytovatelia môžu tieto cookies okrem toho použiť na zobrazovanie reklám alebo na integráciu obsahov na sociálnych sieťach, napr. prostredníctvom social pluginov.

 

Používanie cookies na analýzu webu a meranie vzdialenosti

Používame Google Analytics, službu na analýzu webov spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva cookies tretích poskytovateľov na zistenie frekvencie používania určitých oblastí našej webovej stránky a na identifikáciu preferencií. Informácie vytvorené pri používaní našej webovej stránky prostredníctvom cookies (vrátane vašej skrátenej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google používa tieto informácie na našu objednávku a na základe zmluvy o spracovaní objednávky, aby vyhodnocovala vaše používanie našej stránky, zostavovala správy o aktivitách na webovej stránke a poskytovala ďalšie služby spojené s využívaním služieb a internetu. Právnym základom používania GoogleAnalytics je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR; náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov použitia.

 

Vymazanie a odvolanie súhlasu s používaním cookies

Schválenie cookies nie je pri používaní našej webovej stránky povinné; ak nechcete, aby sa do vášho koncového zariadenia ukladali cookies, môžete túto funkciu deaktivovať v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené cookies môžete kedykoľvek zmazať v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Ak neschválite používanie cookies, môže to viesť k obmedzeniu funkcií našej ponuky.

Okrem toho môžete, ak si neprajete byť zapojení do analýzy webu, deaktivovať používanie cookies pre Google Analytics prostredníctvom aplikácie v prehliadači. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Po stiahnutí sa vám na vašom koncovom zariadení zobrazí informácia, ktorá slúži na priradenie vašej deaktivácie Google Analytics. Prosím, všimnite si, že táto informácia slúži len na deaktiváciu Google Analytics v danom koncovom zariadení a konkrétnom prehliadači, ktorý aktuálne používate. Okrem toho musíte túto informáciu opätovne použiť, ak chcete vymazať cookies zo svojho koncového zariadenia.

Navyše môžete vo svojom koncovom zariadení aktivovať funkciu „do not track“. Ak je táto funkcia aktivovaná, vaše koncové zariadenie oznamuje jednotlivým službám, že si neprajete byť sledovaní.