Enviromental Policy

Porsche Holding // Politika životného prostredia

Preberáme zodpovednosť

Koncern Volkswagen je prvou automobilovou skupinou, ktorá sa jasne zaviazala k Parížskej klimatickej dohode. lniciatívou TOGETHER — Stratégia 2025+ spoločnosť preberá zodpovednosť za životné prostredie, bezpečnosť a spoločnosť. Tomuto cieľu sa prispôsobujeme aj my v Porsche Holding a spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia spoI.s.r.o.. Spoločne chceme byť do roku 2050 CO2 neutrálni, t. j. neprodukovať už žiadny CO2 . Ochrana klímy a životného prostredia sa týka nás všetkých. Čelíme výzvam súvisiacim so zmenou klímy a chceme byt' Vzorom pri ochrane životného prostredia.

 

Naše aktivity

Ako jeden z najväčších predajcov automobilov na svete robíme všetko pre to, aby sme prispeli k ochrane klímy. Nielen postupným predajom vozidiel s čoraz nižšími emisiami a čoraz väčšim smerovaním k znižovaniu emisii CO2 v našom portfóliu produktov a služieb, ale aj tým, že vytváraním aktivity v našom každodennom podnikaní s cieľom znižiť zaťaženie životného prostredia.

Zaviazali sme sa chrániť životné prostredie a neustále prehodnocovať a zlepšovať naše služby a procesy s hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Zároveň vnímame výmenu informácii s našimi zamestnancami, zákazníkmi, obchodnými partnermi a úradmi ako príležitosť a d’alšie vzdelávanie a rozvoj.

Stanovili sme si klimatické cieľe:

 • Do 2030 30% menej CO2
 • Do 2030 zvýšenie energetickej účinnosti o 30%
 • Do 2030 rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie na 30%
 • Do 2030 postupné vyradenie ropy
 • Do 2040 postupné ukončenie používania fosílnych palív v stavebníctve.

Spoliehame sa na alternatívne pohony: Vďaka plne elektrickým a hybridným vozidlám značiek koncernu Volkswagen, ako aj s modelmi na zemný plyn zatraktívnime pre našich zákazníkov prechod na udržateľnú mobilitu.

Nabíjame a skladujeme: S produktmi MOON zohrávame vedúcu úlohu v nabíjacej a úložnej infraštruktúre.

Recyklujeme: Kov, nebezpečné Iátky, oleje a brzdové kvapaliny zbierame centrálne a čo najviac sa vyhýbame aj zvyškovému odpadu - šetríme tak cenné suroviny a znižujeme náklady na likvidáciu..

Šetríme energiu: Do roku 2025 chceme spotrebovať o 25 percent menej energie tým, že okrem iného budeme venovať pozornosť energetickej účinnosti pri nákupe.

Staviame s predvídavosťou: Pri plánovaní nových budov sa zameriavame na udržateľnosť. V budúcnosti budú mať všetky nové budovy certifikát udržateľnosti, ak to bude mať technicky a ekonomický zmysel.

Zhromažďujeme, analyzujeme a informujeme: Ukazovatele spotreby energie a životného prostredia sa pravidelne zaznamenávajú, analyzujú a oznamujú zamestnancom.

Neustále sa zlepšujeme: Poskytujeme dostatočné zdroje na neustále zlepšovanie vplyvu našich produktov, služieb a pracovných procesov.

Vzdelávame sa: Všetci zamestnanci a externí partneri, ktorí v našich lokalitách vykonávajú environmentálne relevantné činnosti, sú pravidelne školení.

 

Ako môžem prispieť?

Všetci zamestnanci spoločnosti Porsche Holding sú pravidelne informovaní o výsledkoch našich analýz a sú motivovaní k šetrnému zaobchádzaniu so zdrojmi a životným prostredím. Každý z nás môže v našom každodennom pracovnom živote významne prispieť k ochrane klímy:

 • Ak je to možné a rozumné, cestujte na služobné cesty verejnou dopravou alebo elektrickým autom
 • Spoločná jazda s kolegami, napr. na veľtrhy
 • Znížte spotrebu papiera — tlačte čo najmenej
 • Zatvorte okná, keď je v prevádzke klimatizácia alebo kúrenie
 • Pri odchode z miestnosti zhasnite svetlá.
 • Separovanie odpadu (hliník, papier, plasty atď.) na podporu recyklovateľnosti.

 

Záväzok voči životnému prostrediu

Spoločnosti Porsche Holding Salzburg sa zaväzujú prispievať k dodržiavaniu platných zákonov a povinností vo všetkých krajinách a k dosiahnutiu našich ambicióznych environmentálnych a energetických cieľov. Pomáha nám k tomu naša nová smernica SKR 17 "Systém manažmentu dodržiavania environmentálnych predpisov".