DOMOV

Hlavní navigace
Modely
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438

E-Mail: info@porsche.sk

Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Ochrana vašej súkromnej sféry pri využívaní našej webovej stránky (www.porsche.sk) je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vás chceme v nasledujúcom texte dôkladne informovať o spracovaní osobných údajov. Zodpovednosť za ochranu údajov na tejto stránke má spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. sa pri používaní a spracovaní osobných údajov drží striktne príslušných platných zákonných ustanovení o ochrane údajov. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. má právo na využívanie osobných ako aj anonymných údajov v rozsahu stanovenom zákonom, s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

Toto prehlásenie o ochrane údajov platí iba pre (www.porsche.sk) a súvisiace podstránky, nie však pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími. Prosím, preverte si prehlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, nakoľko tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu údajov.

[1.] Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. prijala na ochranu vašich údajov vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia vaše údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom k nim. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnému preskúmavaniu a preverovaniu a priebežne sa prispôsobujú stavu techniky.

[2.]Získavanie a spracovanie osobných údajov

[2.1.] Dáta, ktoré ste nám dali k dispozícii

Osobné údaje spracovávame iba v súlade s príslušnými platnými predpismi na ochranu údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vypĺňate formulár na našej webovej stránke a uvádzate v ňom svoje údaje, berte prosím na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári budú spracované za účelom uvedeným nižšie (body 4 a 5).

[2.2.] Nami získané údaje

Keď navštívite našu webovú stránku, dochádza k automatickému zaznamenávaniu údajov a to technicky pomocou súborov cookie. Bližšie informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke nájdete v bode 6 ako aj v našej Smernica o súboroch cookie.

[3.] Partneri

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sama, ale využíva podporu profesionálnych partnerov, menovite spoločnosti Porsche Informatik GmbH so sídlom v Salzburgu 5020, spoločnosti twyn group GmbH so sídlom vo Welse4600 aspoločnosti Vivid Planet Software GmbH so sídlom v obci Henndorf am Wallersee5302, ktoré konajú z poverenia spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o..

Partneri boli vybraní starostlivo a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby spracovanie vašich údajov prebiehalo v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a aby bolo zaručené zachovanie vašich práv. Partneri nesmú postúpené osobné údaje využívať pre svoje vlastné alebo pre reklamné účely ani ich nesmú postúpiť tretím osobám.

Okrem toho, ani spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepostupuje údaje tretím stranám ‒akými sú vydavatelia adries a  firmy priameho marketingu.

[4] Spracovanie údajov, ktoré si nevyžaduje súhlas

Kontaktný formulár k dopytom ohľadne značiek

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (XYZ).
 • Účel: odpoveď na váš dopyt
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem
 • Doba ukladania: [prosím, tu uveďte číslo v mesiacoch, doba ukladania musí byť vždy iba taká dlhá, ako je skutočne potrebné pre daný účel, dobu je potrebné odsúhlasiť s príslušným DMO]

Kontaktný formulár k ostatným dopytom

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára budú spracované vaše osobné údaje z kontaktných políčok (XYZ).
 • Účel: odpoveď na váš dopyt
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem
 • Doba ukladania: [prosím, tu uveďtečíslo v mesiacoch, doba ukladania musí byť vždy iba taká dlhá, ako je skutočne potrebné pre daný účel, dobu je potrebné odsúhlasiť s príslušným DMO]

[5.] Spracovanie údajov, ktoré si vyžaduj súhlas

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. spracováva osobné údaje uvedeného v bode 2 pre nasledovné účely:

PRÍKLAD

Prihlásenie sa na odber informačného bulletinu:

 • Údaje uvedené pri danom prihlásení (titul, meno, e-mailová adresa)budú použité iba na zasielanie informačného bulletinu. Na zasielanie bulletinu použijeme vami uvedenú e-mailovú adresu a následne potrebujeme vaše potvrdenie, že vy, ako vlastník danej e-mailovej adresy, súhlasíte s jeho zasielaním (tzv. Double Opt-In). Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom na tento účel určenej možnosti zrušenia registrácie priamo v  informačnom bulletine, alebo na [doplniť e-mail].
 • Účel:Zasielanie informácií o produktoch, službách a podujatiach
 • Zdôvodnenie: súhlas
 • Doba ukladania: kým je informačný bulletin zasielaný a nepríde k zrušeniu súhlasu na zasielanie.

[6.] Súbory cookie a  Social Plug-ins (zásuvné moduly sociálnych sietí)

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer každá stránka využíva túto technológiu. Sťahuje ho váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky na tom istom koncovom zariadení je súbor cookie a v ňom uložené informácie buď zaslaný späť webovej stránke, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie) alebo je zaslaný inej webovej stránke, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka takto rozozná, že už bola pomocou tohto prehliadača vyvolaná a v niektorých prípadoch obmení zobrazovaný obsah.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke nájdete na Smernica o súboroch cookie.

[7.] Práva dotknutých osôb

Zo zákona vám vyplýva právo na vysvetlenie ako aj na opravu údajov, ich vymazanie, na obmedzenie spracovanie, právo na nesúhlas so spracovaním ako aj, ak to vyplýva zo zákona, právo na prenosnosť údajov. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. vás tiež bezodkladne upovedomí o porušení ochrany osobných údajov, ak je pravdepodobné, že takéto porušenie by mohlo predstavovať vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Existuje aj právo na sťažnosť na rakúskom Úrade na ochranu údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť priamo u spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. oznámením na e-mailovej adrese gdpr@porsche.sk        

[8.] Kontaktné údaje

Zodpovedný:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
gdpr@porsche.sk